Gardenia Breakthru Fun Walk 2022

INFO ACARA

Kategori: 2KM-13 tahun ke atas warganegara malaysia.

Durasi Pendaftaran: Bermula secara atas talian pada 12 Sept 2022. (terhad kepada 300 peserta yg terawal yang mendaftar).

Tarikh Acara: 9 Oktober 2022

Durasi Acara: 7 pagi - 11 pagi

Tempat Acara: Taman Rimba Kiara, TTDI, KL.

PENGUTIPAN KIT ACARA

Tarikh: 1, 2 & 8 Oktober 2022.

Masa: 10 pagi - 5 petang

Tempat: P10, tingkat 1, The Starling, PJ.

Sila baca semua terma dan syarat ("Terma") dengan teliti. Setiap individu yang mendaftar untuk menyertai Gardenia Breakthru Fun Walk 2022 ("Acara") (dan, jika berkenaan, dalam kes peserta di bawah umur 18 tahun, ibu bapa, penjaga atau wakil sah peserta) ("Peserta") mengisytiharkan dan mengakui telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma di bawah dan berjanji untuk mematuhi dan terikat dengan syarat yang sama.

 1. Gardenia Breakthru Fun Walk 2022 ('Acara') diadakan oleh Gardenia Bakeries KL Sdn Bhd ('Penganjur').
 2. Acara akan diadakan pada 9 Oktober 2022 ("Tarikh") di Taman Rimba Kiara TTDI, KL ("Tempat"). Penganjur berhak untuk menangguhkan atau membatalkan acara pada bila-bila masa.

Kelayakan

 1. Acara ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan setiap peserta menghadiri acara atas kehendaknya sendiri.
 2. 2KM terbuka kepada peserta berumur 13 tahun ke atas.

Cabutan Bertuah

 1. Pemenang mesti hadir sendiri untuk menebus hadiah mereka apabila pengumuman cabutan dibuat. Semua hadiah yang tidak ditebus akan dibatalkan.
 2. Penganjur berhak meminta kad pengenalan pemenang untuk pengesahan identiti.

Pendaftaran Acara

 1. Dengan mendaftar dan memberikan sebarang maklumat, peribadi atau sebaliknya, untuk mendapatkan akses dan menyertai Acara atau sebarang aktiviti yang berkaitan dengan Acara, peserta dianggap telah memberikan kebenaran nyata kepada Penganjur dan rakan kongsi dan penaja Acara (jika ada ) untuk menggunakan maklumat peribadi tersebut untuk tujuan pemasaran, statistik dan perancangan.
 2. Dengan mendaftar dan memberikan sebarang maklumat, peribadi atau sebaliknya, peserta bersetuju untuk memberikan nama dan butiran peribadinya kepada syarikat insurans acara tersebut untuk pembelian Insurans Kemalangan Diri Kumpulan.
 3. Pihak Penganjur berhak untuk menghubungi peserta dari semasa ke semasa dengan sebarang cara. Sebarang notis yang dihantar ke alamat e-mel yang didaftarkan dengan Penganjur akan dianggap diterima oleh peserta.
 4. Jika peserta memberikan apa-apa maklumat yang tidak benar, tidak tepat, lapuk atau tidak lengkap, Penganjur boleh menggantung atau menamatkan pendaftaran peserta dan menolak mana-mana dan semua penggunaan semasa atau akan datang mana-mana komponen Acara.
 5. Penganjur tidak akan melayan atau bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk sebarang pertikaian yang timbul daripada Data Pendaftaran yang tidak lengkap atau tidak tepat dalam borang pendaftaran Acara yang dilengkapkan oleh peserta.
 6. Semua ukuran jersey adalah tertakluk kepada toleransi 0.79+/- inci dan saiz tertakluk mengikut ketersediaan.
 7. Semua warna, reka bentuk dan bahan barangan tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

  Gardenia Breakthru Fun Walk 2022

 8. Pendaftaran secara atas talian terhad kepada 300 peserta terawal yang mendaftar.
 9. Peserta yang telah mendaftar perlu untuk mengambl kit acara di tempat, tarikh dan masa yang ditetapkan di atas.

Penyertaan Acara

 1. Pihak Penganjur berhak menolak penyertaan mana-mana pemohon di bawah umur 13 tahun.
 2. Jersey yang diberikan kepada peserta semasa Pengambilan kit acara adalah wajib untuk sentiasa dipakai semasa Acara. Kemasukan akan dilarang jika gagal berbuat demikian.
 3. Walaupun setiap langkah berjaga-jaga yang munasabah akan diambil oleh Penganjur untuk memastikan keselamatan peserta, peserta yang menghadiri acara adalah atas risiko mereka sendiri dan Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan untuk sebarang kecederaan atau kematian yang timbul daripada latihan untuk, semasa atau selepas penyertaan dalam Acara tersebut. Peserta amat digalakkan untuk menjalani pemeriksaan perubatan dan/atau berunding dengan pengamal perubatan mereka sebelum pendaftaran dan sebelum hari Acara sebenar.
 4. Adalah menjadi tanggungjawab mutlak setiap peserta untuk memaklumkan kepada kakitangan perubatan/marsyal keselamatan sesi berkenaan sebarang kecederaan atau sebab yang mereka tidak boleh bersenam.
 5. Sekiranya mana-mana peserta berasa keletihan, resah, atau kecederaan pada bila-bila masa semasa atau sebelum sesi, mereka mesti segera memaklumkan kepada kakitangan perubatan/marsyal keselamatan dan mengelak daripada menyertai sesi.
 6. Peserta mesti bersara dari sesi serta-merta, jika dikehendaki berbuat demikian oleh mana-mana anggota kakitangan perubatan rasmi/marsyal keselamatan.
 7. Penganjur tidak boleh bertanggungjawab ke atas kehilangan, kerosakan atau harta benda dicuri semasa sesi Acara.
 8. Penganjur berhak untuk meminda Peraturan dan Peraturan Acara yang akan ditunjukkan pada Platform Pendaftaran Acara dan adalah menjadi tanggungjawab semua peserta untuk mengikuti sebarang perubahan.
 9. Penganjur berhak untuk menukar tarikh, tempat atau membatalkan Acara pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu kepada peserta, dalam hal ini Penganjur akan berusaha sedaya upaya untuk memaklumkan peserta sebelum Tarikh tersebut. Jika Acara mesti dibatalkan, Penganjur tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kesulitan lain yang berlaku.
 10. Penganjur tidak bertanggungjawab untuk sebarang ralat, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses tanpa kebenaran, atau perubahan komunikasi pengguna, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana telefon. rangkaian atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau Platform rasmi Acara.
 11. Semua peserta yang berdaftar hendaklah hadir semasa acara berlangsung dan peserta yang gagal hadir 15 minit selepas acara bermula akan dibatalkan penyertaan.
 12. Peserta yang berdaftar perlu hadir ditempat acara pada pukul 7 pagi.
 13. Hanya peserta yang menamatkan larian sejauh 2km sahaja layak menyertai cabutan bertuah.
 14. Penganjur berhak untuk menggunakan mana-mana fotografi (termasuk peserta) gambar bergerak, rakaman atau mana-mana rekod media lain Acara yang diambil sebelum, semasa dan selepas Acara, untuk sebarang tujuan yang sah termasuk pengiklanan komersial dan pengedaran kepada Penaja.
 15. Peserta mesti memastikan bahawa mereka elah membaca dan memahami Notis Perlindungan Data Peribadi mengenai pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pendedahan dan pengurusan data peribadi Peserta. Dengan membaca dan bersetuju dengannya, Peserta bersetuju untuk membenarkan dan Penganjur dan/atau mana-mana syarikat subsidiarinya untuk mengumpul, mengekalkan, menggunakan dan mendedahkan data peribadi Peserta untuk tujuan yang dinyatakan dalam Notis Perlindungan Data Peribadi.